અવનવું

હોમ  |

સંપર્ક

પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિ.શ્રીની કચેરી સુભાષબ્રીજના છેડે જેલ રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૭
ફોન +૯૧ ૭૯ ૨૭૫૫૯૬૯૭
ફેક્સ +૯૧ ૭૯ ૨૭૫૫૯૬૯૬
Website:www.rtoahmedabad.gujarat.gov.in
Phone No.-(079)27559696
e-mail id - rtoahmedabad01@yahoo.in

 

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી અમદાવાદની કચેરીના 
અધિકારી/કર્મચારીઓની માહિતી

અ. નં

નામ

હોદો

એસ.ટી. ડી. કોડ

ફોન નંબર

કચેરીનું સરનામું

રહેઠાણનું 
સરનામું

કચેરી

શ્રી ગીરીશ એસ. પરમાર (જી.એ.એસ)

આર.ટી.ઓ

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર

અધિકારીની કચેરી, સુભાષબીજ ના છેડે,
સાબરમતી,
અમદાવાદ,
ગુજરાત,
ભારત

 

 

શ્રી એચ. આર. પંચોલી

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રીએમ.એસ. મોદી 

મોટર વાહન નિરીક્ષક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રી એમ.ટી.મકવાણા

મોટર વાહન નિરીક્ષક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રી કે.પી.પોકીયા

મોટર વાહન નિરીક્ષક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રી વી.કે. શાહ 

સહ મો.વા. નિરી.

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રી કે.એ. પટેલ

પી આર ઓ 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રી કે.જે.શાહ

પી આર ઓ 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

શ્રીમતી આર.એ.ગોહિલ 

હિસાબનીશ

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦

શ્રી જે. આર.ઝૂલા 

ગુજરાતી સ્ટેનો 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧

શ્રી બી.એસ.ચૌહાણ 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨

શ્રીમતી એસ.એ.ડામોર

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૩

શ્રીમતી એન.એમ.પરમાર 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૪

શ્રી એમ.બી.વાળંદ

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૫

શ્રી ડી.બી.મકવાણા 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૬

શ્રીમતી એન.બી.સોલંકી 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૭

શ્રીમતી યુ.જી.પટેલ 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૮

શ્રી એસ.ડી.પંડયા 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૯

શ્રીમતી એન.એ.બારોટ 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૦

શ્રી જે.બી.સોલંકી
 

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૧

શ્રીમતી આર.એચ.પટેલ 

સંશોધન મદદનીશ 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૨

શ્રીમતી એન.એ.પટેલ 

આંકડા મદદનીશ 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૩

શ્રી એન.વી.વઠવાણા 

સબ ઓડીટર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૪

કુ એસ.એન.બરાસરા 

 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૫

શ્રી કે.જે.ફૂલધારા 

સબ ઓડીટર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૬

શ્રી એ.એસ.પટેલ 

સબ ઓડીટર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૭

શ્રી બી.વી.વસાણી

હેડ કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૮

શ્રી જી.એફ. પટની

સર્કલ ઓફિસર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૨૯

 શ્રી કે.ટી શાહ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૦

શ્રી આર.આર.કિશ્તી

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૧

શ્રીમતી એસ.એન.કુરેશન

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૨

શ્રી આઈ.એસ.સૈયદ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૩

શ્રી આર.એન.ચૌહાણ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૪

શ્રીમતી આઈ.વી.સોલંકી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૫

શ્રીમતી એચ.એન.દિક્ષિત

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૬

શ્રીમતી કે.એચ.શાહ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૭

શ્રીમતી એસ.એસ.ગોસ્વામી

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૮

શ્રી પી.એન.શાહ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૩૯

શ્રી પી.જે.સોલંકી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૦

શ્રીમતી સી.બી.પટેલ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૧

શ્રીમતી કે.જે.દવે 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૨

શ્રીમતી એમ.એન.વ્યાસ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૩

શ્રી એમ.એન.અન્સારી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૪

કુ એમ.જી.ધામેચા 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૫

શ્રી કે.એલ.ડાભી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૬

શ્રી બી.એમ.ગોસ્વામી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૭

શ્રીમતી કે.એફ.પરીખ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૮

શ્રી સી.પી.પટેલ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૪૯

શ્રી એસ.એ.મોદી 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૦

શ્રી એમ.એ.દેસાઈ 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૧

શ્રી એમ.એમ.જોષી

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૨

શ્રી ડી.એમ.પરમાર 

સીનીયર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૩

શ્રી પી.એસ.સંગાડા 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૪

શ્રી એસ.એ.શાહ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૫

 શ્રીમતી એમ.વાય.વડવાળા 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૬

શ્રી એચ.એન.પરીખ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૭

શ્રી કે.ડી.રબારી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૮

શ્રી એલ.જી.રબારી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૫૯

શ્રીમતી કે.એમ.શેખ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૦

શ્રી મુકેશ.પી.પટેલ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૧

શ્રીમતી એસ. એમ.પરીખ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૨

શ્રી એચ.ટી.વાઘેલા 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૩

શ્રીમતી એસ.એસ.વોરા 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૪

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૫

શ્રી જી.એન.સોલંકી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૬

શ્રી હાનાભાઈ.એલ.પરમાર 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૭

શ્રી ડી.એ.પટેલ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૮

શ્રી ડી.જે.વાઘેલા 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૬૯

શ્રી વિકાસ.જે.પટેલ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૦

શ્રીમતી એસ.ડી.ચૌધરી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૧

શ્રીમતી એ.પી.રાઠોડ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૨

શ્રી વસંત.એચ.પટેલ 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૩

શ્રી પી.બી.ચૌધરી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૪

શ્રી દિનેશ.એલ.પરમાર 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૫

કુ જી.આર.દલવાડી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૬

શ્રી આર.જે.દાતણીયા

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૭

શ્રીમતી જી.એમ.ગઢવી 

જુ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૮

શ્રી બી.ડી.ચૌધરી

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૭૯

શ્રી જે.આર.મીના 

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૦

શ્રી કે.આર.પરમાર 

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૧

શ્રી કે.પી.રબારી

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૨

શ્રી કે.આર.પંડ્યા 

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૩

શ્રી આર.ડી.વણકર 

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૪

શ્રી બી.એચ.બગડીયા

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૫

શ્રી ડી.ડી.પરમાર 

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૬

શ્રી એન.સી.જોષી

પ્રતિ.કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૭

શ્રી એમ.એન.પારગી 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૮

શ્રી જે .જે.ચૌધરી 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૮૯

શ્રી ડી.એ.કલોટ 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૦

શ્રી એચ.કે.પીપળીયા 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૧

શ્રી જે.એચ.જોષી 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૨

શ્રી આર.જે .ચૌધરી 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૩

શ્રી જે.એ.પરમાર 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૪

શ્રીએસ.એમ.વાઘેલા 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૫

શ્રીમતી એમ.જે મકવાણા 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૬

શ્રીમતી એસ.આર.બેન્કર 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૭

શ્રી એસ.એસ.લેઉવા 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૮

શ્રી એસ.એસ.દડીયલ

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૯૯

શ્રી એ.એન.સોલંકી 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૦

શ્રી એસ.સી.ભાટિયા 

જુ. કલાર્ક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૧

 શ્રી એમ.જે.પટેલ 

ગુ.ટાઈપ 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૨

શ્રી કે.યુ.નાયર 

અંગ્રેજી.ટાઈપ

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૩

 શ્રી બી.જે.સંદીપ 

ટાઈપ/કલાર્ક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૪

શ્રી કે.એસ.પઠાણ 

ટાઈપ/કલાર્ક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૫

શ્રી જી.કે.મદીડા

ટાઈપ/કલાર્ક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૬

શ્રી વાયા.પી.સોલંકી 

ટાઈપ/કલાર્ક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૭

શ્રી બી.કે.ગોસ્વામી

ડ્રાઇવર

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૮

શ્રી જે.કે.રાઠોડ 

નાયક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૦૯

શ્રી જે.એમ.ઝાલા 

નાયક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૦

શ્રી બી.એચ.રાણા 

નાયક 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૧

શ્રી જે.એલ.દેસાઈ

નાયક

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૨

શ્રી પી.જે. ચૌંહાણ 

પટાવાળા 

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૩

શ્રી ડી.કે.પરમાર 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૪

શ્રી બાબુભાઈ.એ.પટણી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૫

શ્રી આર.એસ.પટણી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૬

શ્રી ડી.એન.પરમાર 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૭

શ્રી વી.એસ.પટણી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૮

શ્રી આર.એલ.સોલંકી 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૧૯

શ્રી એન.એમ.શર્મા 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૦

શ્રી જે.આઈ.મકવાણા 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૧

શ્રી પી.એન.ગબગર 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૨

શ્રી જી.એસ.પટણી 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૩

શ્રી એ.એફ.પરમાર 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૪

શ્રી આર.ડી.પટણી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૫

શ્રી એલ.એન.ઝાલા 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૬

શ્રી ભારત.એ.પટણી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૭

શ્રીમતી એચ.એન. શ્રીમળી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૮

શ્રી કે.એમ.ડાડીયા 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૨૯

શ્રી બી.પી.રાજપૂત 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 

૧૩૦

શ્રી એમ.જી.પરમાર 

પટાવાળા

૦૭૯

૨૭૫૫૯૬૯૫

ઉપર મુજબ

 
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આરટીઓ અમદાવાદ(પૂર્વ) માહિતી
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર  |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

Last updated on 08-05-2017