અવનવું

હોમ  |

જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

RTO AHMEDABAD VEHICLES POPULATION

    Years 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Transport Vehicles GOODS VEHICLES 'Truck/ Lorries 31437 32612 34586
'Tanker 3220 3303 3315
Three Wheeler LGVs 38514 42776 46915
Other LGVs 18439 21710 25432
PASSENGER VEHICLES Buses 23739 24142 24831
'Maxi 2751 3256 3807
School Buses 405 440 458
Private Service Vehicles 970 984 991
Taxi 8448 9045 9962
Auto Rickshaw 115699 128240 139587
  Ambulance 961 989 1035
Trailor 23071 24166 25647
Total Transport Vehicles 267654 291663 316566
Non Transport Vehicles   Police Van 840 840 842
'Motor Cars & Station Wagon 309039 353412 399264
Jeep 30016 30176 30424
Two Wheeler 'Motor Cycle/ Scooters 1462419 1606241 1751754
Mopeds 266103 269417 270670
  Tractor 37094 39636 43577
Others 8288 9187 9925
Total Non Transport Vehicles 2113799 2308909 2506456
Total 2381453 2600572 2823022
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આરટીઓ અમદાવાદ(પૂર્વ) માહિતી
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર  |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

Last updated on 08-05-2017