અવનવું

હોમ  |   અમારા વિશે  |
અમારા વિશે
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કામગીરી અને ફરજો : 1. મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ના પ્રકરણ-૨ (મોટર વાહનના ડ્રાઈવરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) અને પ્રકરણ-૩ (સ્ટેજ કેરેજના કંડક્ટરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) હેઠળ....
Arrow હોદ્દાઓની વિગત
     મોટરવાહન ખાતાના અધિકારીઓ માટેનો ગણવેશ નાયબ વાહન વ્યવહાર નિયામક, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મદદનીશ વાહન વ્યવહાર નિયામક, મદદનીશ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મોટર વાહનના ઇન્સ્પેકટર અને મદદનીશ....
Arrow લક્ષ્‍ય અને હેતુ
     અમો પ્રતિબધ્ સ ટેક્ષની કડક વસુલાત દ્વારા રાજય સરકારની આવક નિયમીત રાખવાના પ્રયાસ કરવા.....
Arrow તાલુકા કેમ્‍પો
     કેમ્પ ડયૂટી દર્શાવતું પત્રક દિવસ સ્થળ સોમવાર સાણંદ મંગળવાર ધંધુકા બુધવાર બારેજા ગુરુવાર વિરમગામ શુક્રવાર ધોળકા શનિવાર બાવળા (માસના ત્રીજા શનિવારે) (કેમ્પનો સમય સવારે ૧૦-૦૦ કલાકેથી શરૂ થઈ કાર્યવાહી....
Arrow શાખાઓની વિગત
     કચેરીમાં આવેલ શાખાની માહિતી દર્શાવતું પત્રક ક્રમ શાખા રૂમ નં. (૧) રોકડ (કેશ શાખા) ૧૪ (૨) રજીસ્ટ્રેશન શાખા ૧૮ (૩) ટેક્ષ આકારણી શાખા ૧૬ (૪) ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા ૧૯ (૫) લાયસન્સ શાખા ૦૬ (૬) અધર રીજીયન શાખા....
Arrow જાહેર માહિતી અધિકારી
     પા.વા.વ્ય. અધિકારીનીકચેરી, અમદાવાદ સુભાષબીજ ના છેડે , સાબરમતી, અમદાવાદ પા.વા.વ્ય. અધિકારી. શ્રી જી.એ. ઓઝા પા.વા.વ્ય. અધિકારીનીકચેરી, અમદાવાદ. ટે.(૦૭૯) ૭૫૫૯૬૯૭ ફેકસ. ૨૭૫૫૯૬૯૭ ઇમેઇલ : સહા. પા.વા.વ્ય.....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આરટીઓ અમદાવાદ(પૂર્વ) માહિતી
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર  |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

Last updated on 08-05-2017